Fiscaliteit en echtscheiding

01 maart 2013 - Als een rode draad door de gehele advisering rondom de verschillende aspecten van de echtscheiding loopt de vraag naar de consequenties voor u op het fiscale vlak.

Centraal begrip binnen deze context is het begrip fiscale partner.
Zolang u getrouwd bent met elkaar zal u elkaars fiscale partner zijn.

U bent echter geen fiscaal partner meer van elkaar indien:

a. Een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend; en
b. U in de gemeentelijke basisadministratie niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Het kan daarom zijn dat partijen in fiscale zin vaak eerder zijn gescheiden dan het moment waarop het huwelijk ook in juridisch opzicht is ontbonden.

De fiscale gevolgen van het al dan niet fiscale partner van elkaar zijn kunnen groot zijn.

Als u niet langer fiscaal partner van elkaar bent betekent dit dat u geheel zelfstandig belastingplichtig bent.
Het toedelen aan elkaar van bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek kan dan niet meer.
In geval van echtscheiding bestaat hier weer een uitzondering op in die zin dat de ex-partner die niet meer in de woning woont maar wel de hypotheekrente betaalt deze nog 2 jaar lang mag aftrekken.

Het al dan niet fiscaal partner zijn heeft ook gevolgen voor de vraag naar de gerechtigdheid ten aanzien van een aantal fiscale tegemoetkomingen en toeslagen.
In dit verband kan u denken aan alleenstaande ouderkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget.
Voor al deze regelingen geldt dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Ook ten aanzien van de partner- en kinderalimentatie is het van groot belang dat goed moet worden nagegaan wat de fiscale consequenties zijn voor uw specifieke situatie.

Als vuistregel geldt dat de betaalde partneralimentatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting; de alimentatiegerechtigde dient de alimentatie echter op te geven als loon voor de inkomstenbelasting.
De fiscus ziet niet alleen contante betalingen aan de ex-partner als alimentatie.
Ook andere vormen van betaling kunnen door de fiscus worden aangemerkt als partneralimentatie.
Te denken valt aan de betaling van rente op (hypothecaire) geldleningen danwel alimentatie in de vorm van gebruik van een woning.

Ten aanzien van de afkoop van de partneralimentatie gelden weer andere specifieke regels.
Wederom geldt ook hier weer: echtscheiding is maatwerk!

Kinderalimentatie wordt fiscaal gezien niet als inkomen betiteld.
De betaling van kinderalimentatie kan echter weer wel een fiscaal voordeel opleveren in die zin dat deze kosten gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de belastingen.

In dit kader voert het ver om verder in te gaan op de complexiteit van de diverse fiscale regelingen.
Voor specifieke vragen kunt zich wenden tot onze specialisten.